Hämnd grund för Breiviks dom?

Massmördaren Anders Behring Breiviks dom lästes upp idag. Han döms bland annat för att ha dödat 77 människor.

Det råder förstås inga tvivel hos gemene man att Breiviks dåd är fruktansvärt. Och givetvis är det också min ståndpunkt. Breivik döms till maxstraffet 21 års fängelse, med möjlighet till förlängt förvar efter prövning. Domen går emot vad åklagaren yrkat på. Under rättegången har åklagarsidan domstolen genom psykologisk undersökning av Breivik kunnat visa att han var psykiskt sjuk vid tillfället för dådet och att han därför bör dömas till psykisk vård. Motsvarande undersökning av Breivik som svarandesidan genomfört Efter protester och en vild debatt i media gjordes undersökningen om och den undersökningen har dock visat att han var frisk. Det har alltså rådit stark oenighet i den frågan. Påpekas bör dock att rätten valt att gå på svarandesidans friskförklarande.

Tittar man på varför människor ofta anser att grova förbrytare skall ha hårda straff är hämnd en betydande faktor. Fängelsestraff (och för all del många andra straff, tex dödsstraff) har hämnd som grundläggande faktor. Att det på betydande sätt skulle fungera i avskräckande syfte som många påstår är befängt. Om det vore så skulle vi redan ha ett samhälle utan brottslighet. Att fängelsemiljön fungerar som vårdande instans kan också i de flesta fall avskrivas eftersom grova brottslingar ofta återfaller i brottslighet. Men som hämnd fungerar fängelse utmärkt som straff. Även i syftet att under fängelsetiden hålla den dömde borta från brottslighet, som skydd för allmänheten fungerar fängelse bra. Inget av dessa är dock giltiga sakliga skäl i domar.

Rent krasst hade jag inte förväntat mig annat straff. Även fast Breivik själv ville ha fängelsestraff ville de flesta Norrmän gå honom till viljes på den punkten. En oponionsundersökning som presenterades i Norge idag på morgonen visar att 7 av 10 Norrmän ville ha just denna dom. Alltså inte en dom till psykisk vård, som var alternativet. Man ville inte se Breivik bli satt på en  psykavdelning med risk att bli friskförklarad och utsläppt. Med den starka oponionen i ryggen var det som jag ser det näst intill omöjligt för rätten att döma på annat sätt, även fast det finns punkter som varit tvivelaktiga. På Twitter rasar många över att fängelsestraffet var för kort. Trots att mer än maxstraff utdömts. Många skanderar tesen att han bara fått 100 dagars fängelsestraff per person han dödat och att detta är orimligt. Det visar ytterligare på att många vill ha straff baserat på hämnd.

Som tillägg till vad som är maxstraff i Norge, 21 år i fängelse, dömdes Breivik även till att efter avtjänat straff skall det var femte år göras en prövning om han kan vara en fara för samhället. Om han bedöms kunna vara en fara så förlängs hans frihetsberövande ytterligare 5 år tills nästa prövning. Mest troligen kommer detta innebära att han förblir inlåst i resten av sitt liv. Inte nödvändigtvis för att han då är en fara utan åter igen med hämnden som största drivkraft. Det Norska folket kommer nog aldrig förlåta Breivik.

Vill vi ha ett rättssamhälle som bygger på hämnd snarare än på vård och hjälp? Skall påtryckningar utifrån vara vägledande i domslut? Är det rätt att frihetsberöva personer preventivt, utifrån grunden att de är kapabla att göra skada? Jag anser inte det. Jag vill att stommen i samhället skall vara rättssäkerhet, domar som bygger på bevis utom allt rimligt tvivel samt fungerande vård.

 • by Mats
 • posted at 3:42 e m
 • augusti 24, 2012

  Show Comments

  3 Comments

  Breiviks nya bok är sjuk http://bit.ly/Oclrps


  Hej, och tack för din artikel! Du har dock lite fel i din presentation av rättegången. Det var domstolen, inte åklagaren, som beställde en rättpsykiatrisk undersökning av Breivik. Resultatet blev den första rapporten av Husby & Sörheim. De ansåg att Breivik var paranoid schizofren. Då detta väckte en så stark skepsis bland många psykiatrer, och en vild debatt i media, beställde domstolen (inte försvararna) en ny psykiatrisk utvärdering, som utfördes av två andra psykiatrer, vilka kom fram till motsatt slutsats, dvs att Breivik inte var/är psykotisk. Breivik dömdes av domarna till fängelse, därför att de drog den helt korrekta slutsatsen att han inte kan ha varit psykotisk vid brottstillfällena. Det är således knappast fråga om något hämndbegär hos domarna. Att han fick maxstraffet med förvaring (i isolering) beror dels på att han själv betraktas som synnerligen farlig, dels på den höga risken att han själv utsätts för attentat av andra. Så det är inget konstigt med det. Vad det gäller psykiatrisk vård kontra fängelsevård så tycks inte någon av vårdformerna kunna uppvisa några nämnvärda förmågor när det gäller att bota kriminella, vilket förstås är ytterst beklagligt. Det visar på att kunskapen om människan som varelse, hennes psyke etc, är ytterst begränsat.


  • Mats
  • ·
  • 9:59 e m on november 27, 2012
  • ·
  • Reply

  Mikael, tack för dina korrigeringar av fakta. Texten är uppdaterad med mer korrekt formulering. Med tanke på det du skriver om att kunskapen om människan som varelse samt att hennes psyke är begränsat gäller naturligtvis även när vi pratar om de som dömer i rätten. Att två undersökningar kan visa så olika och att man valt att gå på den som är korrekt samt att rätten under så hård press helt kan döma opartiskt är något vi får hoppas på och sätta tilltro till. Fängelsedomen är säkert helt korrekt, rent rättsligt. Det är inte domarna jag menar dömer för hämnd, det är folket som i demokratisk ordning valt att ha fängelse som möjlig påföljd. Det jag var ute efter i min text var att bilden av varför brottslingar fängslas, och vilken nytta det skall göra ofta inte stämmer överens med verkligheten. Att som i det här fallet ha för avsikt att förlänga fängelsestraffet preventivt för brott han kan tänkas begå tycker jag är helt förkastligt. Det är ett förtäckt sätt att döma till livstid, när inte den påföljden finns att tillgå i lagtexten.


  Add comment